Došlo je do greške

Plaćanje nije uspelo, vaš račun nije zadužen.
Najčešći uzrok je pogrešno unet broj kartice, datum isteka ili sigurnosni kod, takođe možete proveriti da li imate dovoljno sredstava na kartici i pokušaje ponovo.

Podaci o transakciji

Datum:

24. 06. 2024. 06:22

ID donacije:

Broj transakcije:

Status transakcije:

Odbijena

Kod statusa transakcije:

Statusni kod 3D transakcije:

Podaci o administratoru platforme

Naziv:

Fondacija Katalist - Donacije.rs

MB:

28826818

PIB:

108190899

Adresa:

Takovska 38/I/23 Beograd